Uitstel inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging

Het zal niet verbazen dat na het uitstel van de Omgevingswet minister Ollongren nu bekendmaakt dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. Minister Ollongren heeft formeel de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in een brief van 17 april 2020. Vóór de zomer wil zij de definitieve inwerkingtredingsdatum bekendmaken.
De minister geeft in haar brief aan dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen later in werking treedt, omdat ook de Omgevingswet vertraagd is. Zij schrijft dat de beide wetten een sterke onderlinge relatie hebben, zowel op het vlak van wetgeving als op de wijze waarop digitale ondersteuning wordt gefaciliteerd. In het bestuursakkoord dat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gesloten, staat mede daarom dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelijktijdig is met die van de Omgevingswet, aldus minister Ollongren.

Lees meer op: https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/uitstel-inwerkingtreding-wet-kwaliteitsborging/